LGD przygotowuje Lokalną Strategię Rozwoju (LSR), której celem jest dokonanie diagnozy obszaru, określenie podejmowanych działań, kształtowanie założeń, kierunków rozwoju obszaru danego LGD.

LGD, czyli Lokalna Grupa Działania to organizacja (tzw. „stowarzyszenie specjalne”) zrzeszająca przedstawicieli lokalnych organizacji (z sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego) oraz mieszkańców danego obszaru wyznaczonego granicami gmin członkowskich. Działająca na obszarze co najmniej dwóch gmin, spójnych terytorialnie, liczących od 30 do 150 tys. mieszkańców.

LGD korzysta z funduszy Unii Europejskiej, które pozwalają jej na realizację celów i zadań określonych w LSR, najczęściej są to środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

LGD w ramach realizacji założeń LSR przeprowadza m.in. nabory wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej oraz przyznaje premie na ten cel. Każde LGD ma swoje kryteria, na podstawie których przyznawane są punkty i udzielane są premie.

Kto może ubiegać się o przyznanie premii?

 • Zarówno osoby bezrobotne jak i pracujące (wykluczone są tylko osoby ubezpieczone w KRUS)
 • Osoby, które nie prowadziły działalności gospodarczej co najmniej 3 miesiące przed złożeniem wniosku (chyba, że zapisy regulaminu danej LGD stanowią inaczej)
 • Mieszkaniec gminy należącej do LGD, w której ubiega się o dofinansowanie

Ile środków można otrzymać?

Od 50 do 100 tys. zł – to zależy od limitu, który obowiązuje w Twoim LGD

Premia wypłacana jest w dwóch ratach:

I RATA

Po ok. 6 miesiącach od złożenia wniosku zakładasz firmę i otrzymujesz 80% przyznanych środków.

II RATA

Realizujesz biznesplan, po czym ubiegasz się o wypłatę pozostałych 20% premii.

Na co można przeznaczyć premię?

 • koszty poniesione w związku z realizacją inwestycji w środki trwałe i inne, które są związane z działalnością opisaną kodem PKD, zapewniające najlepsze efekty z danych nakładów,
 • wyłącznie nowe maszyny, urządzenia, środki transportu (jeśli są dozwolone przez Twoje LGD),
 • operacje związane z budową, przebudową, remontem połączonym z modernizacją, wyposażeniem lub zagospodarowaniem nieruchomości (jeśli są dozwolone przez Twoje LGD).

Czy musisz być bezrobotny?

Niekoniecznie, wprawdzie niektóre LGD premiują osoby bezrobotne oraz inne należące do grup defaworyzowanych, jednakże to zależy od kryteriów dla konkretnej LGD.

W jakiej branży możesz otworzyć swoją firmę?

Nie ma konkretnie określonych branż, na które można uzyskać dotację. Pomysł musi się wpisywać w kryteria przyjęte przez LGD, tak aby móc uzyskać jak największą liczbę punktów. Nabory do LGD przeprowadzane są w formule konkursowej i wiadomo – dotację otrzymają wnioski, które otrzymają największą liczbę punktów.

Czy na każdą działalność można otrzymać premię?
Nie – jest kilka rodzajów działalności, które nie mogą być objęte udzielanym wsparciem np. działalność usługowa związana ze wspomaganiem rolnictwa, górnictwo i wydobywanie, produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych, produkcja pojazdów samochodowych i motocykli, gospodarka magazynowa i kilka innych. Jeśli nie masz pewności czy możesz starać się o przyznanie premii, napisz do nas i zapytaj czy PKD Twojej działalności kwalifikuje się do jej otrzymania.

Jakie kryteria musisz spełnić aby otrzymać premię?

Są one inne dla każdego LGD i oceniane według różnej punktacji. Najczęściej spotykane kryteria dotyczą:

 • innowacyjności działalności dla terenu LGD,
 • działalność powinna być oparta na wykorzystaniu zasobów lokalnych,
 • pomysł powinien być przyjazny środowisku naturalnemu i sprzyjać ochronie klimatu,
 • działalność powinna wspierać grupy defaworyzowane.

Jakie będziesz mieć obowiązki?

 • Prowadzenie działalności na terenie LGD przez 24 miesiące
 • Zrealizowanie każdego roku min. 30% założonego biznesplanu
 • Poniesienie i rozliczenie założonych w biznesplanie wydatków

Jak wygląda proces ubiegania się o przyznanie premii z LGD?

 • Zapoznaj się z dokumentacją konkursową (przede wszystkim z Lokalnymi Kryteriami Wyboru).
 • Opracuj dokumenty, aby Twój pomysł wpisał się w kryteria.
 • Złóż dokumenty do LGD w wyznaczonym terminie.
 • LGD ma 2 miesiące na ocenę złożonych wniosków. Po tym czasie publikuje listę rankingową osób, które otrzymują dofinansowanie – na tym etapie wiesz już, czy Twój projekt otrzymał premię.
 • LGD przekazuje dokumenty do właściwego Urzędu Marszałkowskiego. Ten ma 4 miesiące na ew. uwagi/wyjaśnienia oraz podpisanie umów z osobami, które otrzymały decyzję o przyznaniu premii.
 • Po ok. 6 miesiącach od złożenia wniosku zakładasz firmę i otrzymujesz 80% przyznanych środków.
 • Realizujesz biznesplan, po czym ubiegasz się o refundację pozostałych 20% premii.
 • Po rozliczeniu projektu musisz utrzymać działalność przez 24 miesiące.

DO 2 MIESIĘCY

lista rankingowa LGD

DO 6 MIESIĘCY

podpisanie umowy

Oferta

Jesteśmy firmą doradczą specjalizującą się w pozyskiwaniu dotacji na założenie i rozwój firmy. Oferujemy usługę kompleksową od A do Z i towarzyszymy w całym procesie od pomysłu na działalność, przez pozyskanie dofinansowania aż do jego rozliczenia.

Nasze wynagrodzenie dzielimy na dwie części.

Jego główna część to premia za sukces (success fee) w przypadku otrzymania pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji. Wcześniej pobieramy opłatę wstępną za przygotowanie wszystkich dokumentów, opracowanie koncepcji projektu, wymyślenie innowacji i pozytywnego wpływu na środowisku (kryteria punktowane). Kwotowo wygląda to następująco:

I transza: Bezpośrednio po podpisaniu umowy na świadczenie przez nas usług – 2 450 zł brutto płatne na podstawie faktury VAT. W ramach tego wynagrodzenia przygotowujemy wszystkie dokumenty, załączniki, tabele finansowe i pomagamy w dopracowaniu pomysłu pod kryteria konkursowe (innowacja, wpisanie się w LSR). Gwarantujemy przy tym pozytywne przejście oceny formalnej oraz uzyskanie minimalnej wymaganej do dofinansowania liczby punktów.

II transza: Wynosi 5% brutto kwoty dofinansowania. Płatna po opublikowaniu listy rankingowej przez LGD.

W ramach tego wynagrodzenia zapewniamy pełne wsparcie i kontakt przez cały proces aż do podpisania umowy o dofinansowanie, instruujemy w jaki sposób i gdzie uzyskać załączniki, itd.

Średni czas potrzebny na opracowanie dokumentów wynosi ok. 14 dni.

Dodatkowo możesz zlecić nam druk kompletu dokumentów w 3 egzemplarzach. Skompletujemy je za Ciebie, zaznaczymy miejsca, w którym musisz się podpisać i wyślemy je do Ciebie przesyłką kurierską. Nagramy także Twoje dokumenty na płyty CD, co jest wymaganym załącznikiem do dokumentacji. Koszt takiej usługi to 249 zł brutto.

Gwarancja:

Gwarantujemy pozytywne przejście oceny formalnej oraz uzyskanie minimalnej wymaganej do dofinansowania liczby punktów. W przypadku kiedy wniosek zostanie odrzucony formalnie zwracamy wynagrodzenie wypłacone w ramach I transzy.

Nie wiesz czy na terenie Twojej gminy jest LGD?

Napisz do nas. Sprawdzimy czy Twoja miejscowość mieści się na terenie LGD oraz czy w najbliższym czasie organizowany jest nabór wniosków.

Masz pytania lub chcesz skonsultować swój pomysł?

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania i rozwiejemy wątpliwości. Bezpłatnie przeanalizujemy Twoje szanse na otrzymanie dofinansowania i oszacujemy możliwe do uzyskania punkty.

Umów się na bezpłatną konsultację!

Kontakt

Umów się
na bezpłatną konsultację!

Nasz zespół ekspertów jest gotowy, by odpowiedzieć na Państwa pytania i pomóc w rozwiązaniu problemów. Bez względu na to, czy potrzebują Państwo porady dotyczącej biznesu, finansów czy rozwoju osobistego, nasi specjaliści są do Państwa dyspozycji.

* - pola wymagane