LGD przygotowuje Lokalną Strategię Rozwoju (LSR), której celem jest dokonanie diagnozy obszaru, określenie podejmowanych działań, kształtowanie założeń, kierunków rozwoju obszaru danego LGD.

LGD, czyli Lokalna Grupa Działania to organizacja (tzw. „stowarzyszenie specjalne”) zrzeszająca przedstawicieli lokalnych organizacji (z sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego) oraz mieszkańców danego obszaru wyznaczonego granicami gmin członkowskich. Działająca na obszarze co najmniej dwóch gmin, spójnych terytorialnie, liczących od 30 do 150 tys. mieszkańców.

LGD korzysta z funduszy Unii Europejskiej, które pozwalają jej na realizację celów i zadań określonych w LSR, najczęściej są to środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

LGD w ramach realizacji założeń LSR przeprowadza m.in. nabory wniosków na rozwój działalności gospodarczej oraz przyznaje dofinansowanie na ten cel. Każde LGD ma swoje kryteria, na podstawie których przyznawane są punkty i udzielane są dofinansowania.

Kto może ubiegać się o przyznanie dofinansowania?

Z pomocy na rozwój działalności gospodarczej mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku wykonywali łącznie przez co najmniej 365 dni działalność gospodarczą oraz nadal wykonują tę działalność.

Ile środków można otrzymać?

Od 50 do 500 tys. zł – to zależy od limitu, który obowiązuje w Twoim LGD.

(poziom dofinansowania do 70%, wkład własny min. 30%).

Dofinansowanie wypłacane jest w formie refundacji, czyli zwrotu poniesionych wydatków, jednak można otrzymać zaliczkę (do 50 % dotacji) lub wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji (do 36,37 % dotacji).

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

 • koszty poniesione w związku z realizacją inwestycji w środki trwałe i inne, które są związane z działalnością opisaną kodem PKD, zapewniające najlepsze efekty z danych nakładów,
 • wyłącznie nowe maszyny, urządzenia, środki transportu (jeśli są dozwolone przez Twoje LGD),
 • operacje związane z budową, przebudową, remontem połączonym z modernizacją, wyposażeniem lub zagospodarowaniem nieruchomości (jeśli są dozwolone przez Twoje LGD).

Jakie kryteria musisz spełnić aby otrzymać dotację?

Są one inne dla każdego LGD i oceniane według różnej punktacji. Najczęściej spotykane kryteria dotyczą:

 • innowacyjności działalności dla terenu LGD,
 • działalność powinna być oparta na wykorzystaniu zasobów lokalnych,
 • pomysł powinien być przyjazny środowisku naturalnemu i sprzyjać ochronie klimatu,
 • działalność powinna wspierać grupy defaworyzowane.

Czy musisz utworzyć miejsce pracy?

Tak. Operacja zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, a osoba dla której zostanie utworzone to miejsce pracy zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę (pełny ZUS).

Jak długo trzeba utrzymać utworzone miejsce pracy?

Przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej. Utrzymanie miejsc pracy dotyczy również obecnego poziomu zatrudnienia.

Jak wygląda proces ubiegania się o przyznanie dotacji z LGD?

 • Zapoznaj się z dokumentacją konkursową (przede wszystkim z Lokalnymi Kryteriami Wyboru).
 • Opracuj dokumenty, aby Twój projekt wpisał się w kryteria.
 • Złóż dokumenty do LGD w wyznaczonym terminie.
 • LGD ma 2 miesiące na ocenę złożonych wniosków. Po tym czasie publikuje listę rankingową osób, które otrzymują dofinansowanie – na tym etapie wiesz już, czy Twój projekt otrzymał dotację.
 • LGD przekazuje dokumenty do właściwego Urzędu Marszałkowskiego. Ten ma 4 miesiące na ew. uwagi/wyjaśnienia oraz podpisanie umów z osobami, które otrzymały decyzję o przyznaniu dofinansowania.
 • Po ok. 6 miesiącach od złożenia wniosku podpisujesz umowę z Urzędem Marszałkowskim i możesz zacząć ponosić wydatki.
 • Realizujesz biznesplan, po czym ubiegasz się o refundację dofinansowania.
 • Po rozliczeniu projektu musisz spełnić warunki określone w umowie (m.in. utrzymanie miejsca pracy przez 3 lata).

DO 2 MIESIĘCY

lista rankingowa LGD

DO 6 MIESIĘCY

podpisanie umowy

Oferta

Jesteśmy firmą doradczą specjalizującą się w pozyskiwaniu dotacji na założenie i rozwój firmy. Oferujemy usługę kompleksową od A do Z i towarzyszymy w całym procesie od pomysłu na działalność, przez pozyskanie dofinansowania aż do jego rozliczenia.

Nasze wynagrodzenie dzielimy na dwie części.

Jego główna część to premia za sukces (success fee) w przypadku otrzymania pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji. Wcześniej pobieramy opłatę wstępną za przygotowanie wszystkich dokumentów, opracowanie koncepcji projektu, wymyślenie innowacji i pozytywnego wpływu na środowisku (kryteria punktowane). Kwotowo wygląda to następująco:

I transza: Bezpośrednio po podpisaniu umowy na świadczenie przez nas usług – 4 990 zł brutto płatne na podstawie faktury VAT. W ramach tego wynagrodzenia przygotowujemy wszystkie dokumenty, załączniki, tabele finansowe i pomagamy w dopracowaniu pomysłu pod kryteria konkursowe (innowacja, wpisanie się w LSR). Gwarantujemy przy tym pozytywne przejście oceny formalnej oraz uzyskanie minimalnej wymaganej do dofinansowania liczby punktów.

II transza: Wynosi 5% brutto kwoty dofinansowania. Płatna po opublikowaniu listy rankingowej przez LGD.

W ramach tego wynagrodzenia zapewniamy pełne wsparcie i kontakt przez cały proces aż do podpisania umowy o dofinansowanie, instruujemy w jaki sposób i gdzie uzyskać załączniki, itd.

Średni czas potrzebny na opracowanie dokumentów wynosi ok. 14 dni.

Dodatkowo możesz zlecić nam druk kompletu dokumentów w 3 egzemplarzach. Skompletujemy je za Ciebie, zaznaczymy miejsca, w którym musisz się podpisać i wyślemy je do Ciebie przesyłką kurierską. Nagramy także Twoje dokumenty na płyty CD, co jest wymaganym załącznikiem do dokumentacji. Koszt takiej usługi to 299 zł brutto.

Gwarancja:

Gwarantujemy pozytywne przejście oceny formalnej oraz uzyskanie minimalnej wymaganej do dofinansowania liczby punktów. W przypadku kiedy wniosek zostanie odrzucony formalnie zwracamy wynagrodzenie wypłacone w ramach I transzy.

Nie wiesz czy na terenie Twojej gminy jest LGD?

Napisz do nas. Sprawdzimy czy Twoja miejscowość mieści się na terenie LGD oraz czy w najbliższym czasie organizowany jest nabór wniosków.

Masz pytania lub chcesz skonsultować swój projekt?

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania i rozwiejemy wątpliwości. Bezpłatnie przeanalizujemy Twoje szanse na otrzymanie dofinansowania i oszacujemy możliwe do uzyskania punkty.

Umów się na bezpłatną konsultację!

Kontakt

Umów się
na bezpłatną konsultację!

Nasz zespół ekspertów jest gotowy, by odpowiedzieć na Państwa pytania i pomóc w rozwiązaniu problemów. Bez względu na to, czy potrzebują Państwo porady dotyczącej biznesu, finansów czy rozwoju osobistego, nasi specjaliści są do Państwa dyspozycji.

* - pola wymagane